ใบเสร็จรับเงิน Receipt คือ เอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้วใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มักเป็นเอกสารชุดที่ออกพร้อมใบกำกับภาษี
ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ข้อความที่ควรมีในใบเสร็จรับเงิน

1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. ชื่อผู้ซื้อ
4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
5. รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่าเป็นค่าของสินค้า
6. จำนวนเงินสุทธิทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ
7. ลายมือชื่อผู้รับเงิน

*** ทั้งนี้การสร้างใบเสร็จไม่มีรูปแบบกำหนดไว้ตายตัว
เพียงแต่ให้คงไว้ซึ่งสาระสำคัญข้างต้น ***


Visitors: 816,409