ใบกำกับภาษี Tax Invoice คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
จะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง
ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามสรรพากร ข้อความสำคัญที่ควรมีในใบกำกับภาษี

1. คำว่า "ใบกำกับภาษี"

2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
3. กรณีมีเอกสารอื่นประกอบใบชุดของใบกำกับภาษี
จะต้องมีคำว่า "เอกสารออกเป็นชุด" และ "ต้นฉบับ"
4. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
5. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
6. เลขประจำตัวผู้เสียภาาีของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
7. ระบุ "สำนักงานใหญ่" หรือ "เลขที่สาขา"
ของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
8. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
9. เลขที่ใบกำกับภาษี
10. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้า
หรือบริการ
11. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือ
บริการ โดยให้แยกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้ชัดเจน


Visitors: 816,414