หักภาษี ณ ที่จ่ายคือ ?

การหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ การที่ผู้จ่ายเงิน ได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนด
และนำเงินที่หักไว้ส่งกับสรรพากร ซึ่งผู้รับเงินสามารถนำยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ ไปรวมกับภาษีที่ต้องจ่ายตอนปลายปี
ถ้าคำนวณแล้วจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายน้อยกว่าก็สามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้


การหักภาษี ณ ที่จ่ายทำกับเงินได้ประเภทใดบ้าง?

การหักภาษี ณ ที่จ่าย แบ่งจากผู้รับเงินได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. บุคคลธรรมดา : หักภาษี ณ ที่จ่าย กับผู้รับเงินที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้แบบ ภ.ง.ด.
2. นิติบุคคล : หักภาษี ณ ที่จ่าย กับผู้รับเงินที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้แบบ ภ.ง.ด.53


Visitors: 816,397